Szukaj
wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2
Witaj w naszym sklepie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.biblioteczne.pl/
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
I.A.1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania
ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin
zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
I.A.2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
I.A.3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także
przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób,
który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
I.A.4. Podstawowe definicje:
I.A.4.a.1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
I.A.4.a.2) Sprzedawca: Krzysztof Mikulski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
CAMPUS Krzysztof Mikulski, ul. Źródlana 2C, 08-400 Garwolin, NIP 8260003985, REGON
771567540, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
I.A.4.a.3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże
stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli
w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
I.A.4.a.4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności
prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
I.A.4.a.5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
I.A.4.a.6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy,
prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.biblioteczne.pl, w ramach
którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu
sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy
(w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
I.A.4.a.7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym
gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
I.A.4.a.8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie
Sprzedawcy;
I.A.4.a.9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia
przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
I.A.4.a.10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający
złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
I.A.4.a.11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków
komunikacji technicznej;
I.A.4.a.12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona
przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych
wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub
promocjach w Sklepie.
ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Źródlana 2C 08-400 Garwolin , adres poczty
elektronicznej sklep@biblioteczne.pl , numer telefonu 22 256 65 32 ; 501 102 750
2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.
3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub
innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania
(w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta
poczty elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu,
typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania
tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni
stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym
programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu
przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych
poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o
świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń stron.
8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej:
„Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób,
których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym
osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki
uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na
zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania,
usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony
swoich praw.
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia
Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie
Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii
Europejskiej lub prawo polskie.
ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE
§ 1 Konto.
1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących
działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając
oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych,
przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez
niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta.
Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest
poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub
sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
sklep@biblioteczne.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: CAMPUS ul. Źródlana 2C ; 08-400
Garwolin.
§ 2. Newsletter
1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania
adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję
Newsletter-a.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego
żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@biblioteczne.pl lub
pisemnie na adres Sprzedawcy: CAMPUS ul. Źródlana 2C ; 08-400 Garwolin.
§ 3. Opinie
1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących
Towarów.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.
ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ
§ 1. Towary
1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru
znajduje się na stronie Sklepu.
2. Na Towary udzielona jest gwarancja 12 miesięcy.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez
rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane
zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia
składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola)
oznaczonego „zamawiam i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta
adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 40 dni roboczych.
§ 3. Płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny
zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2
poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu
stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne
inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do
sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie
składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient
powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia
następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) Jednostki budżetowe uiszczają zapłatę w oparciu o otrzymaną fakturę,
z wyznaczonym 14 dniowym terminem płatności.
3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza
należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy
odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile
przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile
wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient
nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze
zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego
bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy,
że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
§ 4. Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą
inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem Campus ul. Źródlana 2C,
08-400 Garwolin
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz
instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary
związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie
Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie
miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z
tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i
w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie
między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
I.A.1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu
przedłużeniu.
I.A.2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji
Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
I.A.3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub
udzielenia innych gwarancji finansowych.
I.A.4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
(Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).
ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459
t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.
ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny
z umową, jeżeli:
a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy
zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem
wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest
odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej
samej chwili.
4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o
wadzie w chwili zawarcia umowy;
5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru,
domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Konsumenta;
6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym
przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli
wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą
na wolną od wad albo wadę usunie;
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a
także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
zaspokojenia;
8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego
miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.
ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Campus ul.
Źródlana 2C, 08-400 Garwolin . Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie,
ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub
uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru
przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od
przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także
dokumentację fotograficzną.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację
Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji
Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online
dispute resolution), dostępnej pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi
organami.
ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych
w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Towaru.
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie
odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych
umów, tj.:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w
tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać
się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się
je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony
internetowej www.biblioteczne.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez
prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody
źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do
Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie,
reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze
strony www.biblioteczne.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub
Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy
według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i
Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego)
albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl