Szukaj
wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin
Witaj w naszym sklepie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.biblioteczne.pl/

 

Właścicielem sklepu internetowego pod domeną http://www.biblioteczne.pl/ jest Krzysztof Mikulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Campus Mikulski Krzysztof z siedzibą ul. Źródlana 2C, 08-400 Garwolin, zarejestrowaną w centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 826-000-39-85, REGON 771567540, tel. 22 256 65 32, 506 703 549, 501 102 750, e-mail: sklep@biblioteczne.pl zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

 

Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów bibliotecznych.

 

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik) oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi elektronicznej.

 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.

 4. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.biblioteczne.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

 5. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 6. Dane kontaktowe oznaczają:

 1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 2. w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.biblioteczne.pl/.

 2. Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.biblioteczne.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

 3. Towar/ Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Klienta.

 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem http://www.biblioteczne.pl/

 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 3. Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

 3. zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych
  w ramach Sklepu;

 4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.biblioteczne.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 2. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym
  i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.

 3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się
  z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

 1. W celu skorzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

 1. dostępem do Internetu;

 2. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;

 3. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 1. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
  w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

 2. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

 3. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.

 4. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

§4

Rejestracja w e-Sklepie

 1. Klient może dokonać zakupu w Sklepie po zarejestrowaniu.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

 4. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

 6. Aby dokonać rejestracji należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”, podać dane kontaktowe, wskazać swój e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto” oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.

 7. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

 8. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

 9. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.

 10. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.

 11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto”
  ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.

 12. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.

 

 

§5

Składanie Zamówień

 1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.

 2. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.

 3. Kupujący może wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.

 4. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie „kontynuuj zakupy”) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.

 5. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.

 6. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.

 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 8. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.

 9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Klienta.

 10. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz
  z podsumowaniem.

 11. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

 2. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

 3. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

 4. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

 5. sposób płatności;

 6. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;

 7. informację o prawie do rękojmi;

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 2. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu.

 

§6

Ceny i metody płatności

 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 4. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamówione Towary spośród form przedstawionych poniżej, w zależności od udostępnienia konkretnych form płatności przez Sprzedawcę:

 1. Konsumenci mają możliwość zapłaty za zakupiony towar poprzez wpłatę na rachunek bankowy należący do Sprzedającego. Dane dotyczące rachunku Kupujący otrzyma z chwilą potwierdzenia dokonania zamówienia przez Sprzedającego.

 2. Przedsiębiorcy oraz jednostki budżetowe uiszczają zapłatę w oparciu o otrzymaną fakturę,
  z wyznaczonym 14 dniowym terminem płatności.

 3. Płatność za pobraniem. Koszt płatności za pobraniem wynosi 10 zł brutto niezależnie od sumy zamówienia i jest doliczany do łącznej wartości dokonanego zamówienia.

 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§7

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 2. Dokonując zamówienia Kupujący informowany jest o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.

 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

 4. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

 5. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, jednakże przypadku dokonania zamówienia na kwotę powyżej 200 zł netto (246 zł brutto), koszty wysyłki pokrywa Sprzedający. Darmowa przesyłka nie ma zastosowania do płatności za pobraniem.

 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym
  w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany
  o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

 1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony
  z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

 2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

 1. Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

 2. Cena przesyłki na terenie kraju jest zryczałtowana i jest uzależniona od wagi i gabarytów towaru.

 3. Istnieje możliwość osobistego odebrania produktu w magazynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie bądź e-mailowo ze Sprzedawcą.

 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
  do momentu, w którym Konsument go otrzyma
  .

 5. Z chwilą odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 6. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

 

§8

Gwarancje

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

 3. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 

 

§ 9

Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:

 1. pisemnie na adres: CAMPUS Mikulski Krzysztof, ul. Źródlana 2 C 08-400 Garwolin,

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: e-mail: sklep@biblioteczne.pl

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 2. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

 3. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru
  na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

 4. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 5. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo
  do odstąpienia od zawartej umowy.

 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

 3. przedmiot reklamacji (nazwę wyrobu, deseń, rozmiar);

 4. przyczynę reklamacji;

 5. żądanie rozpoznania reklamacji;

 6. podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany
  w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.  

 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.

 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych odeśle na swój koszt reklamowany produkt.

 5. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

 

§10

Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 2. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CAMPUS Mikulski Krzysztof, ul. Źródlana 2 C 08-400 Garwolin bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: e-mail: sklep@biblioteczne.pl

 

 

§11

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź
  w inny sposób wybrany przez Konsumenta, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza.pdf

 1. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).

 2. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
  z tym oświadczeniem,
  Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  

 4. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.

 5. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.

 6. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta
  o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów
  odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  

 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
  13.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§12

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 4. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.

 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.

 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

 7. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać e-mail na adres: CAMPUS Mikulski Krzysztof, ul. Źródlana 2 C 08-400 Garwolin bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: e-mail: sklep@biblioteczne.pl

 

§13

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

 3. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 5. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

 

Życzymy udanych zakupów!


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl